29/04/2021

ശ

ളവും ചികി

യുമി ാെത ദുരിത

ിലായ പവാസി നാ ിേല

 LIVE TV (/LIVE-TV)

് മട

ി; തുണയായത് മലയാളികൾ | ind…

(UNDEFINED)



LANGUAGES  (JAVASCRIPT:VOID(0))

Malayalam News (/)  Pravasam (/Pravasam)

The exile returned home without pay and treatment; It's a helper.
By Web Team (/author/web-team/505eb3cc-6d2a-5f3a-aa1a-b10521c5a3e5)
Riyadh Saudi Arabia, First Published Apr 20, 2021, 7:58 PM IST

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.asianetnews.com/pravasam/indian-expatriate-who-struggled-without-salary-or-treatmentfacilities-returned-home-qrv9jv&picture=https://static-ai.asianetnews.com/images/01f3qts27n1w5fqjexq7sjcbzn/alhassa-labour-casejpg.jpg&title=ശ ളവും ചികി
യുമി ാെത ദുരിത
ിലായ പവാസി നാ ിേല
് മട
ി; തുണയായത് മലയാളികൾ&description=ശ ളം
കി ാെതയും ഇടയ്
് േരാഗം ബാധി േ ാൾ ചികി
ലഭി
ാെതയും സൗദി അേറബ യിൽ ദുരിത
ിൽ കഴി
ിരു
രാജ
ാൻ
സ േദശി
് മലയാളി സാമൂഹിക പവർ
കർ തുണയായി. കഴി
നാലു വർഷമായി സൗദി കിഴ
ൻ പവിശ യിെല അൽഹ
മസ്േറായയിൽ ഒരു കൺസ് ട
ൻ ക നിയിൽ ആശാരി ണി െച കയായിരു ു രാജ
ാൻ ബി
ാനീർ സ േദശി പേമാദ്.  )

(https://twitter.com/share?
text=%E0%B4%B6%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%B3%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%9A%E0%B4%BF%
expatriate-who-struggled-without-salary-or-treatment-facilities-returned-home-qrv9jv)

(https://reddit.com/submit?url=https://www.asianetnews.com/pravasam/indian-expatriate-who-struggled-without-salary-or-treatment-facilities-returned-homeqrv9jv&title=ശ ളവും ചികി
യുമി ാെത ദുരിത
ിലായ പവാസി നാ ിേല
് മട
ി; തുണയായത് മലയാളികൾ)

https://www.asianetnews.com/pravasam/indian-expatriate-who-struggled-without-salary-or-treatment-facilities-returned-home-qrv9jv?fbclid=IwAR…

1/3

Select target paragraph3