29/04/2021 ശ ളവും ചികി യുമി ാെത ദുരിത ിലായ പവാസി നാ ിേല  LIVE TV (/LIVE-TV) ് മട ി; തുണയായത് മലയാളികൾ | ind… (UNDEFINED)  LANGUAGES  (JAVASCRIPT:VOID(0)) Malayalam News (/)  Pravasam (/Pravasam) The exile returned home without pay and treatment; It's a helper. By Web Team (/author/web-team/505eb3cc-6d2a-5f3a-aa1a-b10521c5a3e5) Riyadh Saudi Arabia, First Published Apr 20, 2021, 7:58 PM IST (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.asianetnews.com/pravasam/indian-expatriate-who-struggled-without-salary-or-treatmentfacilities-returned-home-qrv9jv&picture=https://static-ai.asianetnews.com/images/01f3qts27n1w5fqjexq7sjcbzn/alhassa-labour-casejpg.jpg&title=ശ ളവും ചികി യുമി ാെത ദുരിത ിലായ പവാസി നാ ിേല ് മട ി; തുണയായത് മലയാളികൾ&description=ശ ളം കി ാെതയും ഇടയ് ് േരാഗം ബാധി േ ാൾ ചികി ലഭി ാെതയും സൗദി അേറബ യിൽ ദുരിത ിൽ കഴി ിരു രാജ ാൻ സ േദശി ് മലയാളി സാമൂഹിക പവർ കർ തുണയായി. കഴി നാലു വർഷമായി സൗദി കിഴ ൻ പവിശ യിെല അൽഹ മസ്േറായയിൽ ഒരു കൺസ് ട ൻ ക നിയിൽ ആശാരി ണി െച കയായിരു ു രാജ ാൻ ബി ാനീർ സ േദശി പേമാദ്.  ) (https://twitter.com/share? text=%E0%B4%B6%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%B3%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%9A%E0%B4%BF% expatriate-who-struggled-without-salary-or-treatment-facilities-returned-home-qrv9jv) (https://reddit.com/submit?url=https://www.asianetnews.com/pravasam/indian-expatriate-who-struggled-without-salary-or-treatment-facilities-returned-homeqrv9jv&title=ശ ളവും ചികി യുമി ാെത ദുരിത ിലായ പവാസി നാ ിേല ് മട ി; തുണയായത് മലയാളികൾ) https://www.asianetnews.com/pravasam/indian-expatriate-who-struggled-without-salary-or-treatment-facilities-returned-home-qrv9jv?fbclid=IwAR… 1/3

Select target paragraph3